Politika privatnosti

1. Podaci o rukovaocu obrade podataka o ličnosti

Privredno društvo Sport Time d.o.o., Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd, Srbija je priređivač eventa “NIKE React”(dalje u tekstu: “Rukovalac obrade podataka o ličnosti”) sa registrovanim sedištem u Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd, Republika Srbija; PIB 103372018, matični broj: 08806128.
Dodatne informacije, kao i odgovore na sva eventualna pitanja možete dobiti obraćanjem nam na e-mail [email protected] Rukovalac obrade podataka o ličnosti obrađuje Vaše podatke o ličnosti zakonito, pošteno i transparentno, stoga u skladu sa tim, kao i Zakonom o zaštiti podataka Republike Srbije i evropskom Opštom uredbom EU 2016/679 evropskog Parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016.god. o zaštiti fizičkih lica u odnosu na obradu podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju takvih podataka (General Data Protection Regulations – GDPR) pruža vam sledeće informacije;

2. Svrha obrade Podataka:

Svrha obrade podataka je sledeća:
(1) Organizovanje i sprovođenje eventa od strane Rukovaoca obrade podataka o ličnosti;
(2) Slanje besplatnih elektronskih obaveštenja o promotivnim ponudama, nagradnim igrama i drugih posebnih obaveštenja od strane Rukovaoca obrade podataka o ličnosti radi direktnog marketinga, a na osnovu posebnog pristanka;
(3) Podaci evidentirani u dnevničkoj datoteci tokom pretraživanja Internet stranice koriste se u statističke svrhe (da se prikupe podaci o popularnosti Internet stranice), za otkrivanje grešaka i proveravanje sigurnosti rada Internet stranice, te u krajnjoj svrsi otkrivanja i sprečavanje nezakonitih spoljnih napada koji krše ili ugrožavaju ispravnost Internet stranice.

3. Pravni osnov obrade podataka o ličnosti

Osnov obrade podataka o ličnosti, koje ste nam učinili dostupnim prijavom za učestvovanje u nagradnom konkursu je Vaš pristanak za učestvovanje u nagradnom konkursu, odnosno Vaš dobrovoljni pristanak za zasnivanje pravnog odnosa sa nama, sličnog ugovornom odnosu, te se prikupljanje i obrada podataka vrši u svrhu sprovođenja nagradnog konkursa u skladu sa Pravilima nagradnog konkursa i Uslovima korišćenja sajta i ovim Pravilima privatnosti.
U mogućnosti ste dati zasebni pristanak u svrhu slanja/dobijanja besplatnih elektronskih obaveštenja o promotivnim ponudama, nagradnim igrama, konkursima i drugim posebnim obaveštenjima od strane Rukovaoca obrade podataka o ličnosti.

4. Opseg primene Pravila o zaštiti podataka:

Pravila o zaštiti podataka primenjuju se na obradu podataka u vezi sa korišćenjem Internet stranice za učestvovanje u nagradnom konkursu, kao i na obradu podataka po osnovu zasebnog pristanka koji se daje u svrhu slanja besplatnih elektronskih obaveštenja o promotivnim ponudama, nagradnim igrama i drugim posebnim obaveštenjima od strane Rukovaoca obrade podataka o ličnosti.

5. Opseg podataka o ličnosti koji se obrađuju

(A) Ne obrađujemo više podataka nego što je to potrebno za učestvovanje u nagradnom konkursu, objavu podataka o osvojenim nagradama, dostavu osvojenih nagrada i ispunjenja zakonskih obaveza Priređivača nagradnog konkursa.
Obrađuju se sledeći podaci o ličnosti: ime i prezime, datum rođenja, e-mail adresa i broj mobilnog telefona, a u slučajevima dobitnika i JMBG (jedinstvenim matični broj građanina) i adresa stanovanja (isporuke dobitka).
Od navedenih podataka, na Internet stranici objavićemo ime i prezime, kao mesto stanovanja dobitnika nagradnog konkursa; bez navođenja drugih podataka, koji će biti obrađivani shodno zakonskim obavezama Priređivača.
Ukoliko smo od Vas dobili pristanak za slanje obaveštenja o promotivnim ponudama, nagradnim igrama i drugim posebnim obaveštenjima, u navedenu svrhu obrađuju se i podaci potrebni za slanje takvih obaveštenja.
Uz tražene i neophodne, imate mogućnost uneti i dodatne podatke o ličnosti, ukoliko želite da primate newsletter i druga obaveštenja o promotivnim ponudama Rukovaoca obrade podataka o ličnosti.
(B) Pregledanjem sadržaja na Internet stranici, neposredno izražavate svoju saglasnost da može biti evidentirana IP adresa Vašeg računara, vreme početka i završetka posete/a, identifikacija pregledanih strana te, u određenim slučajevima, a u zavisnosti od postavki Vašeg računara, vrste pretraživača i operativnog sistema, primenom nužnih kolaćića. Više o pravilima upotrebe kolačića možete pogledati na našoj Cookie policy stranici.

6. Prenošenje i druga obrada podataka:

Vaši podaci o ličnosti zarad ostvarivanja neke od funkcionalnosti, sadržaja ili usluge Internet stranice i internet aplikacije za učestvovanje u eventu, biće prosleđivani našem poslovnom partneru. Obvezujemo se osigurati da će Vaše podatke o ličnosti obrađivati na način predviđen ovim Pravilima o zaštiti privatnosti i u skladu sa uputstvima Priređivača eventa.
NIKE je globalna kompanija i vaši lični podaci mogu se preneti preko međunarodnih granica u sklopu redovnog poslovanja kompanije NIKE Srbija, informisanja i načina skladištenja prikupljenih podataka. Vaši podaci o ličnosti mogu se preneti i između različitih kompanija unutar NIKE grupe u različitim zemljama, a u skladu sa Zakono o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. NIKE preduzima odgovarajuće mere za održavanje sigurnosti vaših podataka o ličnosti, kako tokom tranzita, tako i na lokaciji prijema, primenom ugovornih klauzula kako je to odredila Evropska komisija i u skladu sa važećim zakonom Republike Srbije.
Ukoliko ste dali pristanak za dostavu elektronskih obaveštenja o promotivnim ponudama, nagradnim igrama i drugim posebnim obaveštenja od strane Rukovaoca obrade podataka o ličnosti, tada ćemo Vaše podatke o ličnosti čuvati sve dok od Vas ne primimo obaveštenje sa zahtevom za prestankom slanja takvih obaveštenja na e-mail adresu [email protected] ili dok sami ne isključite tu funkcionalnost koja će Vam biti ponuđena u promotivnoj e-poruci Rukovaoca obrade podataka o ličnosti.

7. Sigurnost i ostale informacije

Rukovalac obrade podataka o ličnosti čuva vaše podatke pretežnim delom u digitalnom obliku. Svi podaci o ličnosti zaštićeni su enkripcijom i jedino ovlašćeni zaposleni imaju pristup Podacima, koje mogu obrađivati samo u sklopu obavljanja tačno određenih radnih aktivnosti. Rukovalac obrade podataka o ličnosti će sistem zaštite podataka redovno nadograđivati i unapređivati te činiti sve što se očekuje u određenoj situaciji kako bi sprečio neovlašćeni pristup obrađivanim Podacima.

8. Prava regostrovanja za event:

Pravo na obaveštavanje o obradi/informisanje (čl. 19 ZZPL i čl. 15 GDPR): Imate pravo da tražite informacije o predmetnim ličnim podacima. Pored toga, imate pravo na dodatne informacije o specifičnim ciljevima obrade, kategorijama ličnih podataka, primaocima ili kategorijama primaoca ličnih podataka, periodu zadržavanja, prava brisanja ili ispravljanja vaših ličnih podataka, postojanja prava na žalbu i svih dostupnih informacija o proveri porekla vaših podataka.
Pravo na ispravku (čl. 22 ZZPL čl. 16 GDPR): Imate pravo da zahtevate ispravku vaših ličnih podataka ako su netačni, nepotpuni ili zastareli;
Pravo na brisanje vaših podataka o ličnosti (čl. 22 ZZPL čl. 17 GDPR) – pravo na zaborav
Pravo na ograničavanje obrade (član 18 GDPR): U slučajevima iz člana 18 GDPR (npr. osporavate tačnost ličnih podataka ili je obrada nezakonita, …),
Pored toga, imate pravo tražiti od NIKE ograničenje obrade.
Pravo na prenosivost podataka (član 19 GDPR): Imate pravo da primate lične podatke koje ste dostavili u strukturiranom, standardnom formatu i tražiti da se vaši podaci prosleđuju drugom licu, naročito ako se obrada ličnih podataka zasniva na vašoj saglasnosti ili izvršenju ugovora.
Ako su vaši lični podaci obrađivani na osnovu vašeg pristanka, vašu saglasnost možete da povučete u bilo kom trenutku (čl. 36 ZZPL čl. 7 GDPR);
Pravo na prigovor (čl. 20. GDPR): Imate pravo da u bilo kom trenutku prigovarate Rukovaocu obrade podataka na obradu vaših ličnih podataka koji se obrađuju u okviru stranice http://www.nikeevents.rs kao i podneti žalbu povereniku.

9. Obrada podataka maloletnih lica

Sajt nije namenjen maloletnim licima. Morate biti stariji od 18 (osamnaest) godina da biste napravili nalog (prijavu) i učestvovali nagradnom konkursu. Ako budemo obavešteni ili saznamo da nam je maloletno lice poverilo lične podatke putem internet sajta, navedene lične podatke izbrisaćemo.

10. Kako nas možete kontaktirati ili nadležan nadzorni organ?

Ako imate pitanja, pritužbe ili komentare u vezi sa ovom Politikom privatnosti ili našim praksama prikupljanja informacija, možete nam se obratiti pisanim putem na adresu:
Sport Time d.o.o., Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd, Srbija
Mail: [email protected]
U cilju zaštite svojih prava, takođe možete podneti žalbu Nadzornom organu zemlje u kojoj se nalazite.
U Republici Srbiji – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti: Bulevar kralja Aleksandra br. 15, 11000 Beograd,
Srbija; Telefon: +381 11 3408 900, email: [email protected].

11. Izmene Politike privatnosti

Naša politika privatnosti pod redovnim je pregledom i sve eventualne ispravke i dopune postavićemo na ovoj internet stranici, stoga vas molimo da se redovno informišete o našoj Politici privatnosti i drugim politikama i uslovima korišćenja.
Ova politika privatnosti poslednji put ažurirana je u novembru 2018.